Liu Guang

Go实现链式栈

Golang | Liuguang
2022-07-07 13:22:49

栈的结构比较简单,特别是采用链式结构实现,栈是一种先进后出的存储结构,通常分为入栈、出栈、获取栈顶元素等操作。

浏览: 687
沪ICP备17044897号-3 © 2022 Phpangel Xu - GitHub
Login