Liu Guang

Go语言中接口interface应用实例

Golang | Liuguang
2022-07-27 14:17:02

接口在go语言中的作用非常大,可以说是go的精华所在,本文通过一个简单的应用实例,具体呈现了interface的强大应用。

浏览: 684
沪ICP备17044897号-3 © 2022 Phpangel Xu - GitHub
Login